top of page

Корпоративни Събития 2023/24

Тази страница представя подробна информация за всички корпоративни събития за 2023 г. на Дружеството Алфа България АД

Увеличение на Капитала

Увеличение на Капитала

01.06.2023

Акт за регистрация от ЦД за записани акции от увеличението на капитала

 

31.05.2023

Уведомление по чл. 112д

Уведомление на основание чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в законово определения срок, Ви уведомявам, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови,обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

3

Уведомление за дялово участие 

Център Връзка с
инвеститорите

bottom of page